قانون صفرم

اون کسی که قانون جذب را معرفی کرد و به ما گفت که حالتان را خوب کنید و آنچه را می خواهید به سمت خود جذب کنید، هیچ وقت نگفت که چگونه حالت را خوب کن…  قانون صفرم صفر ترین نقطه زندگی شما را پیدا می کند و راه آرامش را به ما نشان می […]

خواندن بیشتر 0